Skip to main content
 
 

Algemene Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door [KEMPENAAR B.V.] van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de Garantievoorwaarden van [KEMPENAAR B.V.] van toepassing.

1.2 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben verbonden, tenzij [KEMPENAAR B.V.] schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.

 

2. Prijzen

2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet brekend via de B.T.W. marge regeling van [KEMPENAAR B.V.]

2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden [KEMPENAAR B.V.] niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

 

3. Levering

3.1 Levering geschiedt af werkplaats of magazijn. Op de koper rust een afnameplicht.

3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering danwel verzending.

3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.

3.4 Vervoer van onderdelen door [KEMPENAAR B.V.] vindt geheel voor rekening en risico van de koper.

4. Leveringstermijn

4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door [KEMPENAAR B.V.] vastgelegd. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in bij – mondelinge en schriftelijke- orderbevestiging.

4.2 In geval van niet tijdig levering is [KEMPENAAR B.V.] niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper [KEMPENAAR B.V.] schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper [KEMPENAAR B.V.] een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijke overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.

4.4 Indien de koper niet binnen vier weken nadat [KEMPENAAR B.V.] de koper heeft geïnformeerd dat het gekochte gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zijn ontbonden, tenzij [KEMPENAAR B.V.] schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.

 

5. Betaling

5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.

5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstalling bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.

5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft [KEMPENAAR B.V.] binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop ontbonden.

5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureaus, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor [KEMPENAAR B.V.] verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso’s met een minimum van €50,00.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens [KEMPENAAR B.V.] uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van [KEMPENAAR B.V.].

6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken –zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.

6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

 

7. Tekortkomingen/klachten

7.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te

controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan [KEMPENAAR B.V.] gemeld te worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Ten einde de Garantievoorwaarden van [KEMPENAAR B.V.] van toepassing te doen is de uiterste meldingsdatum 1 maand na de koop (overeenkomstig artikel 4 Garantievoorwaarden [KEMPENAAR B.V.]).

7.2 Koper dient [KEMPENAAR B.V.] in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.

7.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkoming en [KEMPENAAR B.V.] er na herhaalde pogingen niet in slaagt de

tekortkoming aanvaardbaar op te heffen. In dat geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

7.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan [KEMPENAAR B.V.] te vergoeden.

7.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op tekortkoming aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

7.6 De bepalingen van dit artikel 7 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Garantievoorwaarden van [KEMPENAAR B.V.].

8. Overmacht

8.1 Indien [KEMPENAAR B.V.] geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan [KEMPENAAR B.V.] worden toegerekend indien [KEMPENAAR B.V.] de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbareomstandigheid die buiten de macht van [KEMPENAAR B.V.] is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:

 • tekortschietingen door toeleveranciers/transporteurs;
 • oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
 • sabotage, boycot, staking of bezetting;
 • machineschade;
 • diefstal uit de magazijnen;
 • bedrijfsstoornissen;
 • maatregelen van de overheid;
 • slecht weer; - blikseminslag; - brand.

8.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, [KEMPENAAR B.V.] niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan [KEMPENAAR B.V.] naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

9. Gebruik van de zaak

9.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door [KEMPENAAR B.V.] voorgeschreven gebruiksvoorschriften.

9.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper [KEMPENAAR B.V.] aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door [KEMPENAAR B.V.] geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en lid 2 van dit artikel is [KEMPENAAR B.V.] nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in

lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, [KEMPENAAR B.V.] te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor [KEMPENAAR B.V.] rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van [KEMPENAAR B.V.] het factuurbedrag niet te boven gaat.

10.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

               

10.3 Behoudens voor zover op [KEMPENAAR B.V.] enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van

Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper [KEMPENAAR B.V.] tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te

hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van [KEMPENAAR B.V.] in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat [KEMPENAAR B.V.] in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.

10.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt [KEMPENAAR B.V.] alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

10.5 Artikel 8 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

 

11. Ontbinding

11.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluiting plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot [KEMPENAAR B.V.] richt, zal de koper te allen tijde eerst [KEMPENAAR B.V.] schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijk termijn gunnen om alsnog verplichtingen deugdelijk na te komen.

11.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichting op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.

11.3 Indien [KEMPENAAR B.V.] instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.

11.4 In het geval van gedeeltelijk ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door [KEMPENAAR B.V.] prestaties en heeft [KEMPENAAR B.V.] onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van [KEMPENAAR B.V.] om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.

 

12. Geschillen

12.1 Op alle transacties tussen [KEMPENAAR B.V.] en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met [KEMPENAAR B.V.] zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het klachtenreglement.

12.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.

               

Garantievoorwaarden

 

[KEMPENAAR B.V.]

 

1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor de garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen die verkocht zijn en geleverd zijn aan de kopers.

1.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk terzake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door een kenteken of merk of kenteken is voorzien, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.

1.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden. 1.4 De garantie wordt verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik

gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan [KEMPENAAR B.V.] aan te bieden ter vervanging of herstel, overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.

1.5 Het transport van en naar [KEMPENAAR B.V.] van de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van [KEMPENAAR B.V.] Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar [KEMPENAAR B.V.] voor rekening van de koper.

1.6 [KEMPENAAR B.V.] verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze

Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijk termijn te herstellen, te vervangen of tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.

1.7 Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.

1.8 De koper kan geen aanspraak maken op garantie:

 1. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
 2. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
 3. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij het gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt

(snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)

 1. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.

e.Mits anders staat vermeld op het factuur, geeft [KEMPENAAR B.V.] op motor en/of versnellingsbak met minder dan vijfenzeventigduizend kilometer, 3 maanden garantie.

 1. garantie op motoren en/of versnellingsbakken is alleen van toepassing, indien aantoonbaar olie en/of getande riem en/of filters zijn vernieuwd.
 2. distributie- en koppakkingsschade vallen buiten de garantie.
 3. werkzaamheden en/of onderdelen die betrekking hebben op de inbouw en/of garantie van geleverde onderdelen zijn niet voor rekening van [KEMPENAAR B.V.].
 4. indien de betalingstermijn wordt overschreden zal [KEMPENAAR B.V.] hiervoor maandelijks 3% rente in rekening brengen.
 5. met klachten en/of tips kunt u terecht bij de verkoopafdeling, hiervoor kan u een vragenformulier worden toegestuurd.

1.9 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan

ook, behoudens voor zover [KEMPENAAR B.V.] op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.

2.0 [KEMPENAAR B.V.] heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen tussen [KEMPENAAR B.V.] en de koper zijn vastgelegd.

 

Retourvoorwaarden

1.1 Tot 14 dagen na het ontvangen van een bestelling heb je recht op bedenktijd. Tijdens deze periode heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Je kunt een overeenkomst ontbinden door binnen 14 dagen na ontvangst van het laatst geleverde product op de order schriftelijk of telefonisch aan

[KEMPENAAR B.V.] kenbaar te maken dat je een of meerdere producten uit de betreffende order wilt retourneren.  1.2 Binnen 14 dagen na dit telefonische of schriftelijk contact met [KEMPENAAR B.V.], dien je het/de betreffende product(en) retour te zenden naar [KEMPENAAR B.V.]. Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden.

1.3 Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan [KEMPENAAR B.V.]. [KEMPENAAR B.V.] behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen indien het product door gebruik beschadigd .

1.4 Indien verzending, op verzoek, is gedaan met een extra service, zoals bijvoorbeeld 'express levering', worden de kosten van die extra service niet vergoed.

1.5 Retour kosten zijn voor de rekening van de koper. 


Driebergen, oktober 2022